Drukuj
Stefan

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu – rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń, zadania, misja

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu posiada wartościową wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków finansowych na realizację statutowych zadań, na utrzymanie lub modernizację majątku trwałego oraz jego doinwestowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

  • udzielanie świadczeń stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga
    diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w Szpitalu,
  • udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w poradniach
    przyszpitalnych,
  • wykonywanie badań diagnostycznych w jednostkach organizacyjnych  Szpitala i poza nimi dla pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów leczonych ambulatoryjnie,
  • udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktycznych, leczniczych
       i diagnostycznych w formie opieki ambulatoryjnej,
  • świadczenie usług w zakresie rehabilitacji medycznej,
  • wykonywanie zaopatrzenia ortopedycznego,
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  • podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych w szpitalu pracowników, zgodnie z jego polityką kadrową.

Świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez Szpital są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, profilaktyki, promocji zdrowia.

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:

  1. świadczenia szpitalne jako stacjonarne świadczenia zdrowotne, całodobowe świadczenia zdrowotne, oraz leczenie jednego dnia, w następujących Oddziałach:
  • Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
  • Oddział Kliniczny Pediatrii
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej
  • Oddział Położnictwa i Ginekologii
  • Oddział Laryngologii Dzieci
  • Oddział Chirurgii Dzieci
  • Oddział Noworodków Bl. 3
  • Oddział Noworodków Bl. 5
  • Oddział Anestezjologii
  • Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych
 
2. świadczenia ambulatoryjne - obejmujące swym zakresem świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, w następujących Poradniach:
  • Poradnia Chirurgiczna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
  • Poradnia Gastrologiczna
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Poradnia Chorób Sutka
  • Poradnia Leczenia Niepłodności
  • Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci
  • Poradnia Nefrologiczna i Leczenia Nadciśnienia u Dzieci
  • Poradnia Onkologiczna
  • Poradnia Chirurgiczna Chorób Tarczycy
  • Poradnia Onkologii Ginekologicznej
  • Poradnia Patologii Ciąży
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
  • Poradnia Patologii Noworodka
  • Poradnia Diabetologiczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Schorzeń Sromu
  • Poradnia Ginekologii Dziecięcej
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczek
  • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
  • Poradnia Dermatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
  • Poradnia Audiologiczna dla Dzieci


3. Badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego leczenia, wykonywane są w następujących komórkach:

  • Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej
  • Zakład Radiologii Lekarskiej
  • Pracownie USG
  • Pracownie EKG
  • Pracownia EEG dla Dzieci
  • Pracownia Endoskopowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Laboratorium Analityczne
    - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
    - Laboratorium Bakteriologiczne
  • Pracownia Cytologiczna
  • Pracownia Histopatologii
  • Dział Rehabilitacji

Misja Szpitala:

Na przekór chorobie – jesteśmy z Wami dla ciała i ducha

Nasza wizja

1. Chcemy być wiodącym Szpitalem w regionie ukierunkowanym w szczególności na
    kompleksową opiekę nad kobietą i dzieckiem, zapewniającym usługi medyczne i
    promocję zdrowia na najwyższym poziomie.

2. Rozwijamy ośrodek edukacyjny dla kadr medycznych.

3. Tworzymy zespół ludzi pracujących z oddaniem i w poczuciu stabilizacji
    zawodowej.

Jesteśmy z Wami od 129 lat! 

1888 - 2017

 Bytom