Drukuj
Andrzej

Decyzją Władz Śląskiej Akademii Medycznej, w roku akademickim 1973/1974 na bazie dotychczasowego pediatrycznego oddziału miejskiego powołano Zakład Propedeutyki Pediatrii.

Dla historycznego porządku należy wspomnieć, że Szpital Dziecięcy istniał w Bytomiu od 1945 roku przy ul. Smolenia 20 (organizatorem i pierwszym dyrektorem placówki był doc. dr hab. n. med. Marceli Gromski), z filią utworzoną w r. 1953 w budynku przy ul. Batorego 2. W 1962 r. Szpitalowi temu nadano imię T. Boy`a Żeleńskiego, a w 1971r. przeniesiono do wyremontowanego budynku nr 3 w Szpitalu przy ulicy Batorego 15. Ostatnim dyrektorem Szpitala Dziecięcego, przed jego przeniesieniem, był dr med. Józef Peteja. Do nowej placówki przeszli adiunkci I Kliniki Pediatrii w Zabrzu: dr Krystyna Maszewska-Kuźniarz, dr Jadwiga Górniak i dr Kazimierz Jończyk oraz lekarze  asystenci: Ewa Kędzierska-Zarzycka i Mieczysław Giżewski, a także asystenci stażyści:  Krystyna Kryk, Aleksandra Małecka-Torbus, Anna Obuchowicz, Teresa Szymczyk-Tabaczkiewicz, Bogdan Kulesza, Ryszard Żaba. Zadaniem dydaktycznym było prowadzenie zajęć z zakresu propedeutyki pediatrii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Początkowo pracownicy akademiccy prowadzili po kilka łóżek na poszczególnych oddziałach, którymi nadal kierowali dotychczasowi doświadczeni, wieloletni ordynatorzy szpitalni: Izabela Małowska, Zofia Szerszow, Józef Peteja i Joachim Kośmicki. Po kilku miesiącach coraz lepszej współpracy w ramach każdego oddziału wydzielono część kliniczną i część szpitalną. W roku akademickim 1975/76 nastąpiła reorganizacja związana z utworzeniem na bazie Szpitala nowej placówki akademickiej - II Kliniki Pediatrii, której kierownikiem został doc. dr hab. Andrzej Sychłowy, a jej zadaniem dydaktycznym było prowadzenie zajęć dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Zespół Kliniki stanowili: adiunkci – dr Aldona Lukas i dr Paweł Dziuba, st. asystenci –  lek. Wiesława Waler, lek. Wojciech Maruszewski, lek. Wacław Nowak, dr Andrzej Posz i asystent – lek. Ewa Tiszler. Na oddziałach pracowali nadal tzw. lekarze szpitalni – wymienieni poprzednio ordynatorzy oraz asystenci zatrudnieni na etatach dzielonych (pracujący w poradniach rejonowych z oddelegowaniem do szpitala), którzy odbywali jednocześnie staże do I i II stopnia specjalizacji z pediatrii.

Pod względem naukowym i usługowym pracownicy Zakładu Propedeutyki Pediatrii  zajmowali się gastroenetrologią, nefrologią i hematologią, a pracownicy II Kliniki Pediatrii  alergologią i immunologią, chorobami wieku niemowlęcego oraz prowadzili Salę Intensywnej Terapii.

            W roku akademickim 1980/81 Zakład Propedeutyki Pediatrii otrzymał nazwę I Kliniki Pediatrii w Bytomiu. W roku 1982, po odejściu doc. A.Sychłowego kierownictwo obu placówek połączonych pod nazwą III Katedry i Kliniki Pediatrii objął prof. dr hab. Z.Szczepański, który kierował nimi do czasu przejścia na emeryturę tj. do 30.09.1999 r. Przez ponad 20 lat Klinika była siedzibą Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, któremu przewodniczył w tym czasie prof. Z. Szczepański, a sekretarzami były dr J. Górniak,  a następnie przez 16 lat dr  A.Obuchowicz.

Po przejściu prof. Z. Szczepańskiego na emeryturę, Kierownikiem Katedry  i Oddziału Klinicznego została doc. (obecnie profesor) dr hab. n. med. Anna Obuchowicz. W  2001r. decyzją Władz Uczelni placówka została przeniesiona administracyjnie  z Wydziału Lekarskiego w Zabrzu  do nowoutworzonego Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu), a w ramach Katedry powołano dodatkowo Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Kierownikiem została  dr n. med. A. Sikora, a asystentkami – mgr pielęgniarstwa: A. Warmuz-Wancisiewicz, J. Witanowska, U. Szczurek. W r. 2008 kierownictwo Zakładu przejęła dr n. med. M. Krzywiecka.

Poza wymienionymi już uprzednio, najdłużej na etatach naukowo-dydaktycznych pracowały dr dr: C. Bukowska, U. Gocyła, B. Kalita, M. Kniażewska, B. Kobylec-Zamłyńska, M. Marek, M. Ślimok, I. Świętochowska, A. Świętochowska-Chechlińska. Obecnie kadrę akademicką, poza Kierownikiem Katedry, stanowią: dr hab. n. med. K.Stencel Gabriel, dr n. med. J. Kula-Gradzik, J.Pietrzak, J.Żmudzińska-Kitczak oraz lek. J.Zeckei. Zespół pediatrów zatrudnionych  na pełnych lub cząstkowych etatach Szpitala stanowią lekarze: G. Szewczyk, K. Urban, A. Kaczmaryk,  J.Denk (kardiolog), dr n. med.: B.Kobylec-Zamłyńska, E. Kuleta-Bosak (radiodiagnosta), A.Małecka i A. Jędrzejewska (neurolodzy dziec.), M.Ślimok (gastroenterolog). Szczególną rolę odgrywa doświadczony personel pielęgniarski (kierowany obecnie przez Pielęgniarkę Oddziałową, Panią M. Kuźmę, a w poprzednich latach przez Panie: I. Leszczuk, J. Rusinowską i Pielęgniarki Koordynujące), fizjoterapeutyczny, Kuchni Mlecznej i niższy.

Główne tematy prac badawczych, to: wczesne uwarunkowania rozwoju miażdżycy, otyłości i zespołu metabolicznego, aspekty immunologiczne choroby trzewnej i alergii pokarmowej, wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na dojrzewanie układu immunologicznego w aspekcie ryzyka rozwoju alergii. Posiadamy  akredytację do prowadzenia specjalizacji z pediatrii oraz z gastroenterologii, a także do prowadzenia stażu kierunkowego z alergologii w ramach specjalizacji z pediatrii. Liczba łóżek, która do lat 90-tych ubiegłego wieku wynosiła 120, uległa stopniowemu zmniejszeniu do 65. Corocznie hospitalizowanych jest około 3.000 dzieci w wieku od 1. miesiąca do 18 lat. Ponadto w Izbie Przyjęć, w ramach stałego „ostrego” dyżuru pomoc ambulatoryjną uzyskuje około 2.000 dzieci rocznie. Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami diagnostycznymi: spirometryczną, endoskopową, pH-metrii przełyku, USG i EEG.

Zapleczem usługowym Kliniki są Przyszpitalne Poradnie: Alergologiczna (lek. T. Białek-Kaleta), Gastroenterologiczna (dr M. Ślimok), Nefrologiczna (dr B. Pulcer) i Neurologii Dziecięcej (dr A. Małecka i dr A. Jędrzejewska).

Prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz