Drukuj
Andrzej

          Klinika Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu powstała z dniem 5 października 1953 roku na bazie oddziału położniczo - ginekologicznego Szpitala Zespolonego Nr 2 w Bytomiu. Jej pierwszym Kierownikiem był prof. Karol Ryglewicz. W początkowym okresie klinika liczyła 19 lekarzy i 186 łóżek. Prof. Karol Ryglewicz zapoczątkował życie naukowe kliniki bytomskiej. Był znawcą histopatologii narządu rodnego, był doskonałym położnikiem i ginekologiem - operatorem, autorem cenionego podręcznika ćwiczeń na fantomie. W dniu 22 stycznia 1955 roku zmarł tragicznie, ulegając wypadkowi kolejowemu.

         Od dnia 24 stycznia 1955 roku Rektor Śląskiej Akademii Medycznej powierzył pełnienie obowiązków kierownika Kliniki dr Henrykowi Skarbie, a z dniem 1 września 1955 roku kierownictwo Kliniki objął prof. Bronisław Stępowski - uprzedni kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii AM w Krakowie. W latach 1953 - 1957 przeszkolono łącznie 682 studentów. Prócz szkolenia studentów asystenci kliniki prowadzili wykłady i ćwiczenia dla uczennic Państwowej Szkoły Położnych w Bytomiu a klinika spełniała pierwszorzędną rolę usługową dla ludności Śląska. W tym okresie leczono ogółem 29 206 chorych, odbyło się 10 172 porodów. Lekarzami kliniki obsadzono większość Poradni dla kobiet miasta Bytomia i okolicy, co podniosło wartości usługowe lecznictwa otwartego. Prof. Bronisław Stępowski przygotował drugie wydanie podręcznika "Choroby kobiece" wydrukowanego w 1957 roku. Był humanistą, odznaczał się wyjątkowo wysoką kulturą osobistą. Był miłośnikiem i znawcą malarstwa, muzyki, starej architektury i literatury. W roku 1963, po przejściu prof. Bronisława Stępowskiego na emeryturę, kierownikiem kliniki został doc. Henryk Skałba. Był on człowiekiem pracy, niestrudzonym klinicystą, wspaniałym operatorem i położnikiem, bardzo dobrym wykładowcą i dydaktykiem. W roku 1972 powołano do życia Instytut Ginekologii i Położnictwa, którego dyrektorem mianowano doc. Henryka Skałbę. W skład Instytutu wchodziły kliniki w Bytomiu, Zabrzu, Katowicach - Ligocie oraz w Tychach. Klinikę w Bytomiu przekształcono wtedy w dwie kliniki: Klin. Ginekologii Zachowawczej (kierownik: doc. Henryk Skałba) i Patologii Ciąży (kierownik: doc. Adam Cekański). W związku z przejściem doc. Henryka Skałby w 1977 roku na emeryturę, kierownikiem Kliniki Ginekologii Zachowawczej został doc. Jan Dudkiewicz. W roku 1979, po przejściu doc. Adama Cekańskiego do Kliniki w Tychach, kierownictwo Kliniki Patologii Ciąży objął prof. Roman Wawryk. Instytut Ginekologii i Położnictwa został rozwiązany 1 marca 1982 roku. Powołano wówczas I Katedrę Położnictwa i Ginekologii pod kierownictwem prof. dra hab. n. med. Romana Wawryka, w której utworzono 3 kliniki: Klinikę Położnictwa (kierownik prof. Roman Wawryk), Klinikę Ginekologii (kierownik doc. Jacek Rzempołuch) i Klinikę Endokrynologii Ginekologicznej (kierownik prof. Włodzimierz Waroński). Po śmierci prof. Włodzimierza Warońskiego w grudniu 1984 kierownictwo Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej objął prof. Roman Wawryk, a doc. Jacek Rzempołuch kierownictwo I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w istniejącej jeszcze I Katedrze Położnictwa i Ginekologii. W dniu 1 października 1990 roku prof. Roman Wawryk przeszedł na emeryturę. W tym samym roku, decyzją rektora ŚAM, zlikwidowano I Katedrę Położnictwa i Ginekologii wraz z wchodzącymi w jej skład klinikami i utworzono I Katedrę i Klinikę Położnictwa i Ginekologii pod kierownictwem prof. dra hab. n. med. Jacka Rzempołucha.

Profesor Roman Wawryk, zmarły na emeryturze w 1999 roku był kierownikiem Kliniki w Bytomiu w latach 1966 - 1985. Był przyjacielem wszystkich ginekologów, pomagał w pracach naukowych i w trudnościach zawodowych, był wybitnym dydaktykiem.

         Bazę nowo utworzonej Kliniki w roku 1990 stanowiło 210 łóżek położniczo-ginekologicznych, 85 łóżeczek dla noworodków i 15 łóżeczek w zamkniętym Oddziale Wcześniaków. Katedra i klinika mieściły się przez wiele lat w Bloku nr 6. W 1989 roku klinika, ze względu na zły stan techniczny budynku i szkody górnicze, została przeniesiona do budynku nr 5 Miejskiego Szpitala Zespolonego Nr 2 w Bytomiu. Otwarto czwartą salę operacyjną. Powstały kolejne pracownie: Endoskopowa, Urodynamiczna, Ultrasonograficzna i Rozrodu Wspomaganego, wyposażone w nowoczesny sprzęt. Celem I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii była i jest działalność naukowa i dydaktyczna świadczona na rzecz Uczelni oraz usługowa dla miasta Bytomia i regionu. Pracownicy kliniki pełnili i pełnią szereg funkcji w instytucjach i towarzystwach naukowych. Do pionierskich metod w skali krajowej, wypracowanych w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, należy zaliczyć prace nad zastosowaniem laseroterapiiw ginekologii, skutecznością leczenia nowotworów brachyterapią w połączeniu z operacją radykalną. W klinice opracowano także nowoczesne zasady leczenia niektórych postaci nowotworów złośliwych narządu płciowego (np. rozległe operacje w rakach sromu, pozostawienie jajników u młodych kobiet z inwazyjnym rakiem szyjki macicy czy usuwanie węzłów chłonnych miednicy małej u kobiet z rakiem trzonu macicy w II stopniu FIGO). Metody te miały charakter unikalny w skali kraju. Opracowano własną metodykę usuwania drogą laparoskopową trzonu lub całej macicy z następowym ich wydobyciem drogą pochwową. Wprowadzono również metodykę wszystkich procedur rozrodu wspomaganego: GIFT, IVF-ET, ZIFT, PROST, ICSI. Dwie z nich zostały wprowadzone w Polsce po raz pierwszy (GIFT i ZIFT). W październiku 1995 roku uzyskano setną ciążę w wyniku zastosowania technik rozrodu wspomaganego. W 1974 roku klinika zorganizowała Zjazd PTG w Katowicach, w 1976 roku Sympozjum Chirurgii Ginekologicznej PTG (również w Katowicach), w 1996 roku Sympozjum „Endoskopia w ginekologii”, w roku 1998 Sympozjum "Powikłania okołooperacyjne w Położnictwie i ginekologii". W roku 1999 zmarł nagle wieloletni Kierownik Kliniki prof. Jacek Rzempołuch. Po zakończeniu przewodu habilitacyjnego, kierownikiem Kliniki została Profesor Anita Olejek.